Stilett AS
Juridisk navn:  Stilett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67560735
Linderudveien 29 Linderudveien 29 Fax:
1353 Bærums Verk 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983528503
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/12/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisionsbureauet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
149.22%
Egenkapital  
  
53.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 2.265.000 1.587.000
Resultat: 5.114.000 2.052.000 2.788.000 -1.406.000 888.000
Egenkapital: 12.914.000 8.395.000 6.830.000 4.370.000 6.118.000
Regnskap for  Stilett AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 2.265.000 1.587.000
Driftskostnader -92.000 -58.000 -94.000 -1.136.000 -971.000
Driftsresultat -92.000 -58.000 -94.000 1.130.000 616.000
Finansinntekter 6.550.000 2.438.000 3.159.000 -1.628.000 364.000
Finanskostnader -1.344.000 -328.000 -277.000 -907.000 -92.000
Finans 5.206.000 2.110.000 2.882.000 -2.535.000 272.000
Resultat før skatt 5.114.000 2.052.000 2.788.000 -1.406.000 888.000
Skattekostnad -595.000 -487.000 -328.000 -342.000 -167.000
Årsresultat 4.519.000 1.565.000 2.460.000 -1.748.000 720.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 1.231.000 980.000 30.000 0
Sum omløpsmidler 17.420.000 13.202.000 12.933.000 8.522.000 6.423.000
Sum eiendeler 17.450.000 14.433.000 13.913.000 8.552.000 6.423.000
Sum opptjent egenkapital 12.814.000 8.295.000 6.730.000 4.270.000 6.018.000
Sum egenkapital 12.914.000 8.395.000 6.830.000 4.370.000 6.118.000
Sum langsiktig gjeld 3.934.000 5.542.000 6.747.000 3.533.000 0
Sum kortsiktig gjeld 603.000 496.000 336.000 649.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 17.451.000 14.433.000 13.913.000 8.552.000 6.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 2.265.000 1.587.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 2.265.000 1.587.000
Varekostnad 0 0 0 -225.000 -161.000
Lønninger 0 0 0 -768.000 -606.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -58.000 -94.000 -143.000 -204.000
Driftskostnader -92.000 -58.000 -94.000 -1.136.000 -971.000
Driftsresultat -92.000 -58.000 -94.000 1.130.000 616.000
Finansinntekter 6.550.000 2.438.000 3.159.000 -1.628.000 364.000
Finanskostnader -1.344.000 -328.000 -277.000 -907.000 -92.000
Finans 5.206.000 2.110.000 2.882.000 -2.535.000 272.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.519.000 1.565.000 2.460.000 -1.748.000 720.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 1.231.000 980.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 30.000 1.231.000 980.000 30.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 785.000 0
Andre fordringer 2.885.000 2.356.000 1.692.000 0 0
Sum investeringer 14.482.000 10.756.000 10.743.000 7.671.000 6.156.000
Kasse, bank 53.000 91.000 498.000 67.000 267.000
Sum omløpsmidler 17.420.000 13.202.000 12.933.000 8.522.000 6.423.000
Sum eiendeler 17.450.000 14.433.000 13.913.000 8.552.000 6.423.000
Sum opptjent egenkapital 12.814.000 8.295.000 6.730.000 4.270.000 6.018.000
Sum egenkapital 12.914.000 8.395.000 6.830.000 4.370.000 6.118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.934.000 5.542.000 6.747.000 3.533.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 595.000 487.000 328.000 342.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 236.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 71.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 603.000 496.000 336.000 649.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 17.451.000 14.433.000 13.913.000 8.552.000 6.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.817.000 12.706.000 12.597.000 7.873.000 6.117.000
Likviditetsgrad 1 28.9 26.6 38.5 13.1 21.0
Likviditetsgrad 2 28.9 26.6 38.5 13.1 21.0
Soliditet 7 58.2 49.1 51.1 95.2
Resultatgrad 49.9 38.8
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.3 1.2 10.7
Gjeldsgrad 0.4 0.7 1 1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3 16.5 2 -5.8 15.3
Signatur
16.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex