Sundfær Transport As
Juridisk navn:  Sundfær Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66900990
Vinterkroken 70A Vinterkroken 70A Fax: 66794772
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 952135155
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/3/1989 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.65%
Resultat  
  
-190.7%
Egenkapital  
  
-5.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.921.000 1.752.000 1.565.000 2.213.000 2.239.000
Resultat: -39.000 43.000 -34.000 48.000 218.000
Egenkapital: 483.000 513.000 479.000 506.000 465.000
Regnskap for  Sundfær Transport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.921.000 1.752.000 1.565.000 2.213.000 2.239.000
Driftskostnader -1.950.000 -1.691.000 -1.574.000 -2.128.000 -1.983.000
Driftsresultat -29.000 61.000 -9.000 85.000 257.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -18.000 -24.000 -38.000 -39.000
Finans -10.000 -18.000 -24.000 -38.000 -39.000
Resultat før skatt -39.000 43.000 -34.000 48.000 218.000
Skattekostnad 8.000 -9.000 7.000 -6.000 -48.000
Årsresultat -30.000 34.000 -26.000 41.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 513.000 604.000 711.000 667.000 1.497.000
Sum omløpsmidler 551.000 525.000 498.000 653.000 523.000
Sum eiendeler 1.064.000 1.129.000 1.209.000 1.320.000 2.020.000
Sum opptjent egenkapital 333.000 363.000 329.000 356.000 315.000
Sum egenkapital 483.000 513.000 479.000 506.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 216.000 371.000 516.000 657.000 1.196.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 245.000 213.000 157.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 1.065.000 1.129.000 1.208.000 1.320.000 2.021.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.921.000 1.752.000 1.553.000 2.213.000 2.041.000
Andre inntekter 12.000 0 198.000
Driftsinntekter 1.921.000 1.752.000 1.565.000 2.213.000 2.239.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -794.000 -511.000 -507.000 -717.000 -681.000
Avskrivning -91.000 -107.000 -107.000 -176.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.065.000 -1.073.000 -960.000 -1.235.000 -1.149.000
Driftskostnader -1.950.000 -1.691.000 -1.574.000 -2.128.000 -1.983.000
Driftsresultat -29.000 61.000 -9.000 85.000 257.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -18.000 -24.000 -38.000 -39.000
Finans -10.000 -18.000 -24.000 -38.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -30.000 34.000 -26.000 41.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 513.000 604.000 711.000 667.000 1.497.000
Sum varige driftsmidler 513.000 604.000 711.000 667.000 1.497.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 513.000 604.000 711.000 667.000 1.497.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 132.000 129.000 115.000 107.000 224.000
Andre fordringer 142.000 161.000 124.000 137.000 193.000
Sum investeringer 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Kasse, bank 253.000 211.000 235.000 385.000 83.000
Sum omløpsmidler 551.000 525.000 498.000 653.000 523.000
Sum eiendeler 1.064.000 1.129.000 1.209.000 1.320.000 2.020.000
Sum opptjent egenkapital 333.000 363.000 329.000 356.000 315.000
Sum egenkapital 483.000 513.000 479.000 506.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser 78.000 87.000 91.000 98.000 92.000
Gjeld til kredittinstitutt 14.000 31.000 0 4.000
Sum langsiktig gjeld 216.000 371.000 516.000 657.000 1.196.000
Leverandørgjeld 58.000 58.000 43.000 47.000 125.000
Betalbar skatt 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 64.000 67.000 63.000 125.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 95.000 72.000 48.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 245.000 213.000 157.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 1.065.000 1.129.000 1.208.000 1.320.000 2.021.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 185.000 280.000 285.000 496.000 163.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.1 2.3 4.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 2.1 2.3 4.2 1.5
Soliditet 45.4 45.4 39.7 38.3 2
Resultatgrad -1.5 3.5 -0.6 3.8 11.5
Rentedekningsgrad -2.9 3.4 -0.4 2.2 6.6
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.5 1.6 3.3
Total kapitalrentabilitet -2.7 5.4 -0.7 6.4 12.7
Signatur
22.07.2022
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex