Tolkenett AS
Juridisk navn:  Tolkenett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22993299
C. J. Hambros Plass 5 Pilestredet 9 Fax: 22993290
0164 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993965294
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 3/19/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.77%
Resultat  
  
91.48%
Egenkapital  
  
135.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 80.194.000 45.366.000 44.059.000 31.246.000 24.708.000
Resultat: 4.475.000 2.337.000 291.000 1.273.000 2.128.000
Egenkapital: 6.094.000 2.586.000 1.767.000 1.504.000 1.675.000
Regnskap for  Tolkenett AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 80.194.000 45.366.000 44.059.000 31.246.000 24.708.000
Driftskostnader -75.713.000 -43.021.000 -43.806.000 -29.955.000 -22.560.000
Driftsresultat 4.481.000 2.345.000 252.000 1.291.000 2.147.000
Finansinntekter 1.000 9.000 50.000 5.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -17.000 -12.000 -24.000 -24.000
Finans -7.000 -8.000 38.000 -19.000 -18.000
Resultat før skatt 4.475.000 2.337.000 291.000 1.273.000 2.128.000
Skattekostnad -966.000 -517.000 -29.000 -243.000 -513.000
Årsresultat 3.508.000 1.819.000 262.000 1.030.000 1.615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 687.000 1.115.000 1.156.000 1.034.000 22.000
Sum omløpsmidler 20.683.000 11.058.000 7.647.000 9.303.000 7.713.000
Sum eiendeler 21.370.000 12.173.000 8.803.000 10.337.000 7.735.000
Sum opptjent egenkapital 5.885.000 2.377.000 1.558.000 1.295.000 1.466.000
Sum egenkapital 6.094.000 2.586.000 1.767.000 1.504.000 1.675.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 140.000 210.000 200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.205.000 9.447.000 6.826.000 8.632.000 6.061.000
Sum gjeld og egenkapital 21.369.000 12.173.000 8.803.000 10.336.000 7.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 80.194.000 45.226.000 44.027.000 31.246.000 24.708.000
Andre inntekter 140.000 32.000 0 0
Driftsinntekter 80.194.000 45.366.000 44.059.000 31.246.000 24.708.000
Varekostnad -14.156.000 -4.359.000 -3.754.000 -2.655.000 -1.636.000
Lønninger -55.791.000 -34.216.000 -35.887.000 -23.438.000 -17.567.000
Avskrivning -478.000 -472.000 -174.000 -8.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.288.000 -3.974.000 -3.991.000 -3.854.000 -3.339.000
Driftskostnader -75.713.000 -43.021.000 -43.806.000 -29.955.000 -22.560.000
Driftsresultat 4.481.000 2.345.000 252.000 1.291.000 2.147.000
Finansinntekter 1.000 9.000 50.000 5.000 6.000
Finanskostnader -8.000 -17.000 -12.000 -24.000 -24.000
Finans -7.000 -8.000 38.000 -19.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.200.000 -2.000.000
Årsresultat 3.508.000 1.819.000 262.000 1.030.000 1.615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 509.000 969.000 1.135.000 1.003.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 82.000 50.000 21.000 32.000 22.000
Sum varige driftsmidler 82.000 50.000 21.000 32.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 96.000 96.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 687.000 1.115.000 1.156.000 1.034.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.414.000 4.811.000 3.488.000 4.504.000 1.576.000
Andre fordringer 361.000 480.000 385.000 498.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.908.000 5.767.000 3.773.000 4.300.000 6.012.000
Sum omløpsmidler 20.683.000 11.058.000 7.647.000 9.303.000 7.713.000
Sum eiendeler 21.370.000 12.173.000 8.803.000 10.337.000 7.735.000
Sum opptjent egenkapital 5.885.000 2.377.000 1.558.000 1.295.000 1.466.000
Sum egenkapital 6.094.000 2.586.000 1.767.000 1.504.000 1.675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 140.000 210.000 200.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 140.000 210.000 200.000 0
Leverandørgjeld 2.030.000 877.000 360.000 776.000 427.000
Betalbar skatt 966.000 517.000 29.000 243.000 513.000
Skyldig offentlige avgifter 4.970.000 2.487.000 2.288.000 2.694.000 1.252.000
Utbytte -1.000.000 0 -1.200.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.240.000 4.566.000 4.149.000 3.720.000 1.869.000
Sum kortsiktig gjeld 15.205.000 9.447.000 6.826.000 8.632.000 6.061.000
Sum gjeld og egenkapital 21.369.000 12.173.000 8.803.000 10.336.000 7.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.478.000 1.611.000 821.000 671.000 1.652.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1 1.1 1.3
Soliditet 28.5 21.2 20.1 14.6 21.7
Resultatgrad 5.6 5.2 0.6 4.1 8.7
Rentedekningsgrad 560.1 137.9 2 53.8 89.5
Gjeldsgrad 2.5 3.7 4 5.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 21.0 19.3 3.4 12.5 27.8
Signatur
23.11.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex