Transport Eksperter As
Juridisk navn:  Transport Eksperter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Valkyriegata 7 Valkyriegata 7 Fax:
0366 Oslo 366 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922739765
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.99%
Resultat  
  
90.99%
Egenkapital  
  
-10.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 111.000 411.000
Resultat: -20.000 -222.000
Egenkapital: -212.000 -192.000
Regnskap for  Transport Eksperter As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 111.000 411.000
Driftskostnader -131.000 -632.000
Driftsresultat -20.000 -221.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -20.000 -222.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -20.000 -222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 3.000 28.000
Sum eiendeler 3.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -222.000
Sum egenkapital -212.000 -192.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 215.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 411.000
Andre inntekter 15.000 0
Driftsinntekter 111.000 411.000
Varekostnad -7.000 -387.000
Lønninger -13.000 -95.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -111.000 -150.000
Driftskostnader -131.000 -632.000
Driftsresultat -20.000 -221.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -20.000 -222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 25.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 3.000 28.000
Sum eiendeler 3.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -222.000
Sum egenkapital -212.000 -192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 34.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 214.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 220.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -212.000 -192.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet -7.066.7 -685.7
Resultatgrad -18.0 -53.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -666.7 -789.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex