Undervisningsplan.No As
Juridisk navn:  Undervisningsplan.No As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Morkelveien 6 Morkelveien 6 Fax:
6518 Kristiansund N 6518 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 927153114
Aksjekapital: 73.729 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/24/2021
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Meridian AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 1.182.000
Resultat: -83.000
Egenkapital: 1.987.000
Regnskap for  Undervisningsplan.No As
Resultat 2021
Driftsinntekter 1.182.000
Driftskostnader -1.238.000
Driftsresultat -56.000
Finansinntekter
Finanskostnader -28.000
Finans -28.000
Resultat før skatt -83.000
Skattekostnad
Årsresultat -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.317.000
Sum omløpsmidler 2.067.000
Sum eiendeler 5.384.000
Sum opptjent egenkapital -83.000
Sum egenkapital 1.987.000
Sum langsiktig gjeld 2.400.000
Sum kortsiktig gjeld 997.000
Sum gjeld og egenkapital 5.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000
Andre inntekter 1.150.000
Driftsinntekter 1.182.000
Varekostnad
Lønninger -659.000
Avskrivning -15.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -564.000
Driftskostnader -1.238.000
Driftsresultat -56.000
Finansinntekter
Finanskostnader -28.000
Finans -28.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 3.294.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 23.000
Sum varige driftsmidler 23.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 3.317.000
Varebeholdning
Kundefordringer 3.000
Andre fordringer 1.770.000
Sum investeringer
Kasse, bank 294.000
Sum omløpsmidler 2.067.000
Sum eiendeler 5.384.000
Sum opptjent egenkapital -83.000
Sum egenkapital 1.987.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 2.400.000
Leverandørgjeld 709.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 87.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 202.000
Sum kortsiktig gjeld 997.000
Sum gjeld og egenkapital 5.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.070.000
Likviditetsgrad 1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1
Soliditet 36.9
Resultatgrad -4.7
Rentedekningsgrad -2.0
Gjeldsgrad 1.7
Total kapitalrentabilitet -1.0
Signatur
11.05.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex