Value Invest And Consulting AS
Juridisk navn:  Value Invest And Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91561868
Postboks 870 C/O Erlend Koppen Skar Stokkedalen 122 Fax:
5807 Bergen 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979897499
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.5%
Resultat  
  
-91.94%
Egenkapital  
  
0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 617.000 452.000 449.000 398.000 305.000
Resultat: 37.000 459.000 -305.000 -228.000 144.000
Egenkapital: 5.984.000 5.954.000 5.562.000 5.611.000 5.840.000
Regnskap for  Value Invest And Consulting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 617.000 452.000 449.000 398.000 305.000
Driftskostnader -391.000 -33.000 -634.000 -772.000 -283.000
Driftsresultat 226.000 418.000 -185.000 -373.000 23.000
Finansinntekter 5.000 228.000 83.000 454.000 257.000
Finanskostnader -194.000 -187.000 -203.000 -308.000 -137.000
Finans -189.000 41.000 -120.000 146.000 120.000
Resultat før skatt 37.000 459.000 -305.000 -228.000 144.000
Skattekostnad -7.000 -67.000 77.000 0 0
Årsresultat 30.000 392.000 -228.000 -228.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.808.000 10.815.000 9.217.000 8.966.000 8.972.000
Sum omløpsmidler 183.000 568.000 1.085.000 1.580.000 1.853.000
Sum eiendeler 10.991.000 11.383.000 10.302.000 10.546.000 10.825.000
Sum opptjent egenkapital 5.785.000 5.755.000 5.363.000 5.412.000 5.641.000
Sum egenkapital 5.984.000 5.954.000 5.562.000 5.611.000 5.840.000
Sum langsiktig gjeld 4.489.000 4.619.000 4.746.000 4.875.000 4.983.000
Sum kortsiktig gjeld 518.000 810.000 -6.000 60.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 10.991.000 11.383.000 10.302.000 10.546.000 10.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 0 0 0 0
Andre inntekter 496.000 452.000 449.000 398.000 305.000
Driftsinntekter 617.000 452.000 449.000 398.000 305.000
Varekostnad 0 0 0 -151.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -11.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 978.000 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -1.000.000 -628.000 -766.000 -126.000
Driftskostnader -391.000 -33.000 -634.000 -772.000 -283.000
Driftsresultat 226.000 418.000 -185.000 -373.000 23.000
Finansinntekter 5.000 228.000 83.000 454.000 257.000
Finanskostnader -194.000 -187.000 -203.000 -308.000 -137.000
Finans -189.000 41.000 -120.000 146.000 120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 392.000 -228.000 -228.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 182.000 189.000 256.000 0 0
Fast eiendom 10.626.000 10.626.000 8.950.000 8.950.000 8.950.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 11.000 17.000 22.000
Sum varige driftsmidler 10.626.000 10.626.000 8.961.000 8.966.000 8.972.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.808.000 10.815.000 9.217.000 8.966.000 8.972.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 39.000 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum investeringer 24.000 139.000 1.033.000 1.526.000 1.684.000
Kasse, bank 107.000 416.000 38.000 40.000 156.000
Sum omløpsmidler 183.000 568.000 1.085.000 1.580.000 1.853.000
Sum eiendeler 10.991.000 11.383.000 10.302.000 10.546.000 10.825.000
Sum opptjent egenkapital 5.785.000 5.755.000 5.363.000 5.412.000 5.641.000
Sum egenkapital 5.984.000 5.954.000 5.562.000 5.611.000 5.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.489.000 4.619.000 4.746.000 4.875.000 4.983.000
Leverandørgjeld 810.000 -6.000 60.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 518.000 810.000 -6.000 60.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 10.991.000 11.383.000 10.302.000 10.546.000 10.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -335.000 -242.000 1.091.000 1.520.000 1.850.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 -180.8 26.3 617.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 -180.8 26.3 617.7
Soliditet 54.4 52.3 5 53.2 53.9
Resultatgrad 36.6 92.5 -41.2 -93.7 7.5
Rentedekningsgrad 1.2 2.2 -0.9 -1.2 0.2
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 5.7 0.8 2.6
Signatur
18.12.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
SKAR YNGVAR SIGMUND
SIGNATUR HVER FOR SEG
SKAR KOPPEN ERLEND
Prokurister
18.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex