Valuetech As
Juridisk navn:  Valuetech As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91692497
Øyevegen 13 Brudevoll Fax:
6220 Straumgjerde 6220 Straumgjerde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sykkylven
Org.nr: 897927292
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.14%
Resultat  
  
162.44%
Egenkapital  
  
26.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.423.000 1.754.000 1.667.000 2.524.000 2.353.000
Resultat: 128.000 -205.000 364.000 235.000 24.000
Egenkapital: 1.414.000 1.119.000 1.279.000 995.000 812.000
Regnskap for  Valuetech As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.423.000 1.754.000 1.667.000 2.524.000 2.353.000
Driftskostnader -2.289.000 -1.945.000 -1.297.000 -2.263.000 -2.305.000
Driftsresultat 134.000 -191.000 370.000 260.000 48.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -6.000 -25.000 -25.000
Finans -5.000 -15.000 -6.000 -24.000 -24.000
Resultat før skatt 128.000 -205.000 364.000 235.000 24.000
Skattekostnad -28.000 45.000 -80.000 -52.000 -5.000
Årsresultat 100.000 -160.000 284.000 184.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.697.000 664.000 696.000 634.000 511.000
Sum omløpsmidler 1.043.000 1.074.000 1.012.000 819.000 1.200.000
Sum eiendeler 2.740.000 1.738.000 1.708.000 1.453.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital 1.314.000 1.019.000 1.179.000 895.000 712.000
Sum egenkapital 1.414.000 1.119.000 1.279.000 995.000 812.000
Sum langsiktig gjeld 687.000 84.000 156.000 160.000 491.000
Sum kortsiktig gjeld 638.000 535.000 274.000 297.000 408.000
Sum gjeld og egenkapital 2.739.000 1.738.000 1.709.000 1.452.000 1.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.181.000 1.144.000 1.517.000 2.067.000 2.228.000
Andre inntekter 241.000 610.000 150.000 457.000 124.000
Driftsinntekter 2.423.000 1.754.000 1.667.000 2.524.000 2.353.000
Varekostnad 10.000 -60.000 -32.000 -193.000 -70.000
Lønninger -1.031.000 -604.000 -272.000 -916.000 -812.000
Avskrivning -137.000 -130.000 -64.000 -131.000 -145.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -900.000 -723.000 -929.000 -1.023.000 -1.278.000
Driftskostnader -2.289.000 -1.945.000 -1.297.000 -2.263.000 -2.305.000
Driftsresultat 134.000 -191.000 370.000 260.000 48.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -6.000 -25.000 -25.000
Finans -5.000 -15.000 -6.000 -24.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 100.000 -160.000 284.000 184.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 700.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 997.000 664.000 716.000 654.000 531.000
Sum varige driftsmidler 997.000 664.000 716.000 654.000 531.000
Sum finansielle anleggsmidler -20.000 -20.000 -20.000
Sum anleggsmidler 1.697.000 664.000 696.000 634.000 511.000
Varebeholdning 225.000 215.000 225.000 205.000 235.000
Kundefordringer 615.000 383.000 386.000 29.000 307.000
Andre fordringer 126.000 273.000 179.000 148.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 76.000 203.000 222.000 438.000 560.000
Sum omløpsmidler 1.043.000 1.074.000 1.012.000 819.000 1.200.000
Sum eiendeler 2.740.000 1.738.000 1.708.000 1.453.000 1.711.000
Sum opptjent egenkapital 1.314.000 1.019.000 1.179.000 895.000 712.000
Sum egenkapital 1.414.000 1.119.000 1.279.000 995.000 812.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 18.000 64.000 49.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 167.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 687.000 84.000 156.000 160.000 491.000
Leverandørgjeld 70.000 278.000 32.000 46.000 126.000
Betalbar skatt 17.000 66.000 20.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 255.000 169.000 150.000 133.000 118.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 88.000 27.000 97.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 638.000 535.000 274.000 297.000 408.000
Sum gjeld og egenkapital 2.739.000 1.738.000 1.709.000 1.452.000 1.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 405.000 539.000 738.000 522.000 792.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.0 3.7 2.8 2.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 2.9 2.1 2.4
Soliditet 51.6 64.4 74.8 68.5 47.5
Resultatgrad 5.5 -10.9 22.2 10.3 2
Rentedekningsgrad 26.8 -12.7 61.7 10.4 1.9
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.3 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.9 -11.0 21.7 1 2.9
Signatur
15.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex