Voss Gardsslakteri Sa
Juridisk navn:  Voss Gardsslakteri Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97609386
Selheimsvegen 128 Selheimsvegen 128 Fax:
5706 Voss 5706 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 993289620
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/1/2008
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Vossestrand Rekneskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 5.072.000
Resultat: -361.000
Egenkapital: 653.000
Regnskap for  Voss Gardsslakteri Sa
Resultat 2021
Driftsinntekter 5.072.000
Driftskostnader -5.414.000
Driftsresultat -342.000
Finansinntekter
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Resultat før skatt -361.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat -362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 428.000
Sum omløpsmidler 1.616.000
Sum eiendeler 2.044.000
Sum opptjent egenkapital 653.000
Sum egenkapital 653.000
Sum langsiktig gjeld 481.000
Sum kortsiktig gjeld 909.000
Sum gjeld og egenkapital 2.043.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.058.000
Andre inntekter 14.000
Driftsinntekter 5.072.000
Varekostnad -2.138.000
Lønninger -1.529.000
Avskrivning -81.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.666.000
Driftskostnader -5.414.000
Driftsresultat -342.000
Finansinntekter
Finanskostnader -19.000
Finans -19.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -362.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 208.000
Driftsløsøre 79.000
Sum varige driftsmidler 287.000
Sum finansielle anleggsmidler 141.000
Sum anleggsmidler 428.000
Varebeholdning 419.000
Kundefordringer 300.000
Andre fordringer 13.000
Sum investeringer
Kasse, bank 883.000
Sum omløpsmidler 1.616.000
Sum eiendeler 2.044.000
Sum opptjent egenkapital 653.000
Sum egenkapital 653.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 481.000
Leverandørgjeld 660.000
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 128.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 119.000
Sum kortsiktig gjeld 909.000
Sum gjeld og egenkapital 2.043.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 707.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 32.0
Resultatgrad -6.7
Rentedekningsgrad -18.0
Gjeldsgrad 2.1
Total kapitalrentabilitet -16.7
Signatur
05.12.2008
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex