Wien AS
Juridisk navn:  Wien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22461751
Majorstuveien 41 Majorstuveien 41 Fax: 22469247
0367 Oslo 367 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961450543
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 8/20/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.31%
Resultat  
  
-38.41%
Egenkapital  
  
-114.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.729.000 7.071.000 6.311.000 4.999.000 4.982.000
Resultat: -1.009.000 -729.000 -428.000 338.000 -191.000
Egenkapital: -1.891.000 -881.000 -153.000 313.000 39.000
Regnskap for  Wien AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.729.000 7.071.000 6.311.000 4.999.000 4.982.000
Driftskostnader -8.671.000 -7.762.000 -6.733.000 -4.648.000 -5.161.000
Driftsresultat -942.000 -691.000 -421.000 351.000 -178.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -68.000 -39.000 -7.000 -13.000 -13.000
Finans -68.000 -38.000 -7.000 -13.000 -13.000
Resultat før skatt -1.009.000 -729.000 -428.000 338.000 -191.000
Skattekostnad 0 26.000 -64.000 31.000
Årsresultat -1.009.000 -729.000 -402.000 274.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 285.000 454.000 167.000 163.000 128.000
Sum omløpsmidler 943.000 707.000 678.000 1.075.000 917.000
Sum eiendeler 1.228.000 1.161.000 845.000 1.238.000 1.045.000
Sum opptjent egenkapital -1.993.000 -983.000 -255.000 211.000 -63.000
Sum egenkapital -1.891.000 -881.000 -153.000 313.000 39.000
Sum langsiktig gjeld 735.000 716.000 0 26.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.384.000 1.326.000 998.000 899.000 1.006.000
Sum gjeld og egenkapital 1.228.000 1.161.000 845.000 1.238.000 1.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.889.000 6.551.000 6.186.000 4.906.000 4.770.000
Andre inntekter 840.000 520.000 126.000 93.000 213.000
Driftsinntekter 7.729.000 7.071.000 6.311.000 4.999.000 4.982.000
Varekostnad -2.562.000 -2.015.000 -1.997.000 -1.739.000 -1.799.000
Lønninger -3.511.000 -3.474.000 -2.924.000 -1.482.000 -1.987.000
Avskrivning -44.000 -50.000 -60.000 -41.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.554.000 -2.223.000 -1.752.000 -1.386.000 -1.339.000
Driftskostnader -8.671.000 -7.762.000 -6.733.000 -4.648.000 -5.161.000
Driftsresultat -942.000 -691.000 -421.000 351.000 -178.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -68.000 -39.000 -7.000 -13.000 -13.000
Finans -68.000 -38.000 -7.000 -13.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.009.000 -729.000 -402.000 274.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 260.000 177.000 167.000 163.000 128.000
Sum varige driftsmidler 260.000 177.000 167.000 163.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 276.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 285.000 454.000 167.000 163.000 128.000
Varebeholdning 372.000 209.000 196.000 39.000 55.000
Kundefordringer 27.000 48.000 37.000 49.000 0
Andre fordringer 453.000 160.000 124.000 265.000 291.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 290.000 321.000 722.000 571.000
Sum omløpsmidler 943.000 707.000 678.000 1.075.000 917.000
Sum eiendeler 1.228.000 1.161.000 845.000 1.238.000 1.045.000
Sum opptjent egenkapital -1.993.000 -983.000 -255.000 211.000 -63.000
Sum egenkapital -1.891.000 -881.000 -153.000 313.000 39.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 26.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 391.000 175.000 8.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 735.000 716.000 0 26.000 0
Leverandørgjeld 580.000 165.000 180.000 149.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 38.000 0
Skyldig offentlige avgifter 886.000 613.000 589.000 313.000 490.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 526.000 373.000 220.000 399.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 2.384.000 1.326.000 998.000 899.000 1.006.000
Sum gjeld og egenkapital 1.228.000 1.161.000 845.000 1.238.000 1.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.441.000 -619.000 -320.000 176.000 -89.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.7 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.5 1.2 0.9
Soliditet -154.0 -75.9 -18.1 25.3 3.7
Resultatgrad -12.2 -9.8 -6.7 7 -3.6
Rentedekningsgrad -13.9 -17.7 -60.1 2 -13.7
Gjeldsgrad -1.6 -2.3 -6.5 3 25.8
Total kapitalrentabilitet -76.7 -59.4 -49.8 28.4
Signatur
08.09.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex